باسلام:

برای ثبت نام نمونه دولتی بای مبلغ ده هزارو پانصد تومان به دفتر مدرسه بدهید تا کارتی برای شما صادر شود بعد از اینکه کارت را از دفتر مدرسه 

تحویل گرفتید مانند ثبت نام تیزهوشان ثبت نام را از طریق ساین زیر ثبت نام می کنید                                                 azmoon.qomedu.ir


منبع : تیزهوشان و نمونه دولتیثبت نام نمونه دولتی
برچسب ها : نمونه دولتی